MÁTE OTÁZKY? +420 538 890 039 (PO-PÁ 8-16)MÁTE OTÁZKY? +420 538 890 039 (PO-PÁ 8-16) DORUČENÍ ZDARMA NAD 999 KČDORUČENÍ ZDARMA NAD 999 KČ VRÁCENÍ ZDARMA NA PRODEJNĚVRÁCENÍ ZDARMA NA PRODEJNĚ FAQ

Vítejte! 

Zaregistrovat se

 nebo 

Přihlásit se
Přihlaste se prosím v poli níže Zavřít

Váš košík
  • 0 Kč
  • 0 položka
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OCHRANA DAT
OCHRANA A BEZPEČNOST DAT

1. Osobní data zákazníků shromažďujeme, zpracováváme a/nebo využíváme pouze tehdy, pokud s tím zákazník odesláním závazné objednávky vyslovil souhlas, nebo to nařizují či umožňují příslušné právní předpisy. Udělený souhlas může zákazník s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

2. Data uvedená zákazníkem při podání objednávky jsou přenášena zašifrovaně a ukládána elektronicky (použitý šifrovací protokol: SSL 3.0, výměna klíčů: RSA 1024 bit, šifrování uživatelských dat: AES-256 (256 bit). Zaměstnanci společnosti L&S se zavazují k utajování osobních dat.

3. Data uložená zákazníkem se bez jeho výslovného a kdykoli odvolatelného souhlasu nepředávají firmám nepatřícím ke koncernu. Výjimku tvoří předávání dat ze strany společnosti L&S třetím subjektům pověřeným technickým zpracováním objednávky, resp. provedením dodávky zboží, pokud je to pro provedení dodávky zboží nutné.

4. Při každém vyžádání údajů v internetovém obchodě jsou ukládána přístupová data. Předchozí uložená data jsou vyhodnocována výlučně ke statistickým účelům; nedochází k předávání dat třetím osobám, ani částečným.

5. Při zobrazení souborů na webových stránkách se na počítači zákazníka ukládají data v tzv. „relačních“ i „permanentních“ cookies. Používání webových stránek je tak pro zákazníka rychlejší a komfortnější. Pokud by zákazník cookies na svém počítači nepovolil, může se tím omezit uživatelská přívětivost, ale nákup je možný i bez povolených cookies. Pro lepší přizpůsobení internetového obchodu potřebám zákazníků se případ od případu používají pixelové tagy (transparentní GIFy).

6. Na našich stránkách shromažďujeme a ukládáme data prostřednictvím sledovacích nástrojů za účelem marketingu a optimalizace. Ze shromážděných dat jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Jako

7. Rádi bychom Vás pravidelně informovali o aktuálních nabídkách a nejnovějších trendech. Je samozřejmé, že i v této souvislosti respektujeme Vaše soukromí a zasíláme Vám newslettery pouze tehdy, pokud si to výslovně přejete.

8. Na požádání Vám bezplatně poskytneme informace o datech uložených pod Vaší osobou nebo pseudonymem. Pokud si to přejete, zašlete prosím zprávu na adresu service.cz@humanic.net. Rovněž jsme povinni údaje o Vaší osobě, které máme uloženy, na požádání opravit, zablokovat nebo smazat. Vaše právo na bezplatné informace, opravu, zablokování a smazání Vašich uložených údajů je omezeno do té míry, že můžeme smazání pozastavit kvůli hájení našich nároků.

Google Analytics

Na našich stránkách shromažďujeme a ukládáme data prostřednictvím sledovacího nástroje za účelem marketingu a optimalizace. Naše webové stránky využívají Google Analytics, analytickou webovou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky. Získané informace o Vašem využití této webové stránky pomocí cookies se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA, kde jsou uloženy. V případě aktivace IP-anonymizace na těchto stránkách je Vaše IP adresa Googlem však nejdříve v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Používáme Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tím dochází ke zkrácení IP adres získaných nástrojem Google Analytics. Toto opatření má zabránit tomu, aby mohl Google spárovat IP adresy s osobními údaji. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena plná IP adresa a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k tomu, aby mohl vyhodnotit Vaše využití webových stránek, sestavit reporty o aktivitách webových stránek a poskytnout provozovateli stránek další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem se v rámci Google Analytics nepáruje s žádnými dalšími údaji Googlu.

Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme sledovací nástroje využívat k tomu, abychom nepozorovaně:

  • shromažďovali osobní údaje o Vás
  • předávali takové údaje dalším poskytovatelům služeb a marketingovým platformám
  • propojovali data s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.)

Newsletter

Vaši emailovou adresu používáme k zasílání emailového newsletteru, pokud tomu udělíte souhlas. Newsletter rozesíláme cca jednou týdně. Newsletter obsahuje informace o produktech, akcích, výherních soutěžích atd. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že buď newsletter odhlásíte přímo na našich webových stránkách, nebo kliknete na odhlašovací link, který naleznete na konci každého newsletteru. K statistickým účelům anonymním způsobem vyhodnocujeme, na jaké linky uživatelé v newsletteru klikají. Při tom nelze identifkovat, která konkrétní osoba na link klikla. Svůj souhlas udělujete pouze společnosti Leder & Schuh AG. Vaše data nepředáváme třetím subjektům. Na požádání Vám bezplatně sdělíme, jaká data jsme o Vás uložili. Máte právo požadovat jejich opravu, zablokování nebo smazání. Podrobnosti o ukládání a využívání Vašich dat můžete nalézt v těchto Informacích o ochraně dat.

Nesouhlas s ukládáním dat
Jako návštěvník webových stránek máte právo vyjádřit nesouhlas se shromažďováním Vašich anonymizovaných dat. Návštěva stránek tak již nebude v budoucnosti zaznamenávána.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Dovolujeme si Vás však upozornit, že v tomto případě nebude eventuálně možné využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím cookies a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (vč. Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče. Tento nesouhlas platí, dokud cookie nesmažete.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých kupujícím, který je fyzickou osobou („Kupující“), obchodní společností Leder & Schuh Aktiengesellschaft, založené a existující podle práva Rakouské republiky, se sídlem Lastenstraße 11, 8020 Graz, registrační číslo: 36782, DIČ: ATU28609501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, vložka 36782t („Prodávající“), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese www.humanic.net. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v Internetovém obchodě bere Kupující na vědomí a souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

3. Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 2 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující taktéž souhlasí, aby Prodávající sdílel tyto osobní údaje s osobami tvořícími s Prodávajícím koncern, a to za stejným účelem (zasílání obchodních nabídek těchto osob tvořících s Prodávajícím koncern). Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce.

4. Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží na některé z provozoven Prodávajícího (pokud tento způsob převzetí umožňuje webové rozhraní obchodu) požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

5. Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 2 a 3 nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v článku 3. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 2 a 3 nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

6. Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

7. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 3, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze, popřípadě tak může učinit sám v rámci nastavení svého uživatelského účtu. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.