VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO DÁRKOVÝ POUKAZ HUMANIC

Poskytovatel:
Obchodní firma: HUMANIC CZ spol. s r.o.
Datum zápisu: 5. dubna 1993
Spisová značka: C 10598 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Brno, náměstí Svobody 76/11, PSČ 602 00
Identifikační číslo: 15270068
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

DÁRKOVÝ POUKAZ

Dárkový poukaz může kupující použít k platbě ve všech provozovnách HUMANIC, a to jednoduše jeho předložením na pokladně. Dárkový poukaz je vydáván ve dvou variantách: a) s minimální částkou 300,- Kč, kterou lze kdykoliv znovu dobít až do částky 6.000,- Kč, je tedy dobíjecí, b) nebo je vydáván s fixní částkou, kdy tato částka je viditelně uvedena na přední straně poukazu, takový poukaz dobíjecí není. Aktivní zůstatek na poukazu se neúročí a nemůže být zákazníkovi vyplacen v hotovosti.

PLATNOST

Dárkový poukaz může zákazník využít na všechno uskladněné zboží prodávané v provozovnách HUMANIC na území České republiky.

Dárkový poukaz je platný 3 roky od vydání. Každé další nabití nebo uskutečněná platba tuto platnost prodlužuje na dobu v trvání tří let, počítaných vždy od posledního nabití nebo platby. Po skončení doby platnosti poukazu již poukaz nelze dále využívat, ani částku, kterou byl průkaz nabit, kupujícímu vyplatit. Dárkový poukaz nelze použít pro pořízení dalších dárkových poukazů.

PLACENÍ S DÁRKOVÝM POUKAZEM HUMANIC

Kupující předloží dárkový poukaz HUMANIC v provozovně a uhradí celou kupní cenu nebo její část za zakoupené zboží. Příslušná částka bude stržena z jistiny na poukazu. Zbytek jistiny nebude vyplacen a zůstane na kartě na další nákup. Pokud by zůstatek na kartě nestačil k zaplacení celé kupní ceny, lze rozdíl doplatit jinými způsoby platby nebo jiným dárkovým poukazem HUMANIC.

ZJIŠTĚNÍ ZŮSTATKU A PLATNOSTI

Aktuální zůstatek a platnost dárkového poukazu si zákazník může ověřit na webové adrese: www.humanic.net/darkovepoukazy. K přístupu na informační stránku zákazník potřebuje číslo poukazu a PIN kód. Obě čísla nalezne na zadní straně poukazu. Z bezpečnostních důvodů se PIN kód nachází pod stíracím polem, které musí být pro zjištění zůstatku setřeno. Aktuální zůstatek zjistí zákazník také na každé pokladně provozoven HUMANIC v České republice po uvedení čísla poukazu.

OMEZENÉ RUČENÍ

Dárkový poukaz je přenosný. Zodpovědnost za jeho uložení a používání nese výlučně vlastník poukazu. Při ztrátě, krádeži nebo poškození dárkového poukazu nepřebírá HUMANIC naprosto žádné ručení a neposkytuje žádnou náhradu případné škody. HUMANIC neručí za zneužití třetí osobou. Náhrada nebo blokace dárkového poukazu je zcela vyloučena. Nakládejte proto s dárkovým poukazem HUMANIC jako s Vaší hotovostí.

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAPLACENÉHO DÁRKOVÝM POUKAZEM HUMANIC

Zboží, které bylo zaplaceno dárkovým poukazem HUMANIC, podléhá stejným pravidlům pro výměnu a vrácení jako všechno ostatní zboží, zakoupené v prodejnách HUMANIC dle platného reklamačního řádu provozoven HUMANIC.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU HUMANIC

Nákupem a/nebo použitím dárkového poukazu HUMANIC vyjadřuje zákazník svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami použití. HUMANIC si vyhrazuje právo, podmínky používání bez ohlášení změnit.

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Tyto podmínky použití platí pro všechny dárkové poukazy HUMANIC v České republice.

Ochrana osobních údajů zákazníka dle těchto VOP je zajištěna dle pravidel uvedených na webové adrese www.humanic.net/cz/Ochrana-dat.

Je-li některé ustanovení shora uvedeného neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kontaktní údaje poskytovatele jsou údaje uvedené v záhlaví.

Zůstatek na Vašem dárkovém poukazu zjistíte zde.

V Brně dne 14.5.2014
HUMANIC CZ spol. s r.o.