OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)Společnost HUMANIC CZ spol. s r. o., se sídlem v Brně, Náměstí Svobody 76/11, PSČ 602 00, IČO: 15270068, vedená u Krajského obchodního soudu v Brně, sp. zn. C 10598 (dále jen „HUMANIC“ nebo „společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon“), zavedla pro své zaměstnance a jiné osoby, které pro HUMANIC vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, a pro své dodavatele či smluvní partnery, vnitřní oznamovací systém, kam lze podat oznámení o možném protiprávním jednání v rozsahu dle §2 odst. 1 zákona.

Tato platforma není určena pro zákazníky, jste-li zákazník, obraťte se se svou stížností zde.

1. Vnitřní oznamovací systém

Oznámení o možném protiprávním jednání může být učiněno jedním z následujících způsobů:

- písemně na e-mailové adrese [email protected] nebo v uzavřené obálce označené výrazným nápisem „Neotvírat – pouze k rukám příslušné osoby“ zaslané prostřednictvím poštovních služeb na adresu HUMANIC CZ spol. s r. o., Náměstí Svobody 76/11, 602 00 Brno; činí-li oznamovatel oznámení písemně, uvede ve svém podání mj. své jméno, příjmení, datum narození a kontaktní poštovní nebo e-mailovou adresu

- telefonicky na čísle +420 724 126 776, a to formou hlasové zprávy, která bude dále archivována formou písemného záznamu; aby mohl být oznamovatel se zněním písemného záznamu seznámen, uvede prostřednictvím hlasové zprávy své jméno, příjmení, datum narození a kontaktní poštovní nebo e-mailovou adresu

- osobně po předchozí domluvě (předchozí domluva je nezbytná pro zajištění důvěrnosti poskytnutých informací a totožnosti oznamovatele); u osobního jednání je příslušná osoba povinna pořídit zvukový nebo písemný záznam

Společnost HUMANIC nepřijímá anonymní oznámení. Oznamovateli je totiž poskytnuta veškerá zákonná ochrana k tomu, aby jeho identita zůstala chráněna před vyzrazením.

Je garantována důvěrnost oznamovacích kanálů. Informace o totožnosti oznamovatele a též i osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, nebo osoba blízká k oznamovateli (a dále dle § 4 odst. 2 zákona, jen jako „spřízněná osoba“), je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, o čemž vždy předem oznamovateli a spřízněnou osobu vyrozumí. Oznamovateli i osobě spřízněné přísluší ochrana před jakýmkoliv odvetným opatřením ze strany společnosti. Tato ochrana však nepřísluší v případě vědomě nepravdivého oznámení, které dle § 23 zákona může být jako přestupek sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč.

Příslušná osoba informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba následně informuje oznamovatele o tom, zda bylo oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Bližší informace ohledně postupu při řešení oznámení naleznete ve vnitřním předpisu společnosti HUMANIC dostupné zde.

2. Vnější oznamovací systém

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit též externě, prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení Ministerstva spravedlnosti, a to na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Nechcete zmeškat žádné novinky?
Přihlaste se k newsletteru a získejte slevu 250 Kč na váš další nákup!