OBCHODNÍ PODMÍNKY (INTERNETOVÉHO OBCHODU, KAMENNÝCH PRODEJEN A ZÁKAZNICKÉHO KLUBU HUMANIC)


Obchodní podmínky internetového obchodu HUMANIC
Obchodní podmínky kamenných prodejen HUMANIC
Obchodní podmínky zákaznického klubu HUMANIC


OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU HUMANIC

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Leder & Schuh Aktiengesellschaft, založené a existující podle práva Rakouské republiky, se sídlem Lastenstraße 11-13, 8020 Graz, registrační číslo: 36782, DIČ: ATU28609501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, vložka 36782t („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.humanic.net/cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která nakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující svým souhlasným prohlášením ve webovém rozhraní potvrzuje. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné (iii) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6 V případě, že si kupující objedná v rámci jedné objednávky anebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 10.000 Kč včetně DPH, může být po něm ze strany prodávajícího vyžadováno přihlášení do uživatelského účtu s tím, že z tohoto uživatelského účtu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna kupní smlouva, která byla řádně realizována a kupujícím uhrazena.

3. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.

3.2 Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.

3.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení článku 3.16 těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo Českou republiku může být realizováno pouze na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.

3.6 Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: (a) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); (b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; (c) nákladech spojených s dodáním zboží; a (d) těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů, jedná-li se o kupujícího bez registrace.

3.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.8 Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

3.9 Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT NYNÍ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.10 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.12 Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.13 Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

3.14 Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že do 5 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího, platí, že kupující není dále objednávkou vázán.

3.15 Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

3.16 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

3.17 Uzavřením kupní smlouvy kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na webové stránce a jsou též kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku 3.14 těchto obchodních podmínek.

3.18 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.19 Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně pěti let od jejich uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

4. DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY

4.1 Kupující je oprávněn v průběhu tvorby objednávky (na vyzvání v rámci nákupního procesu na webových stránkách) zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech či slevové kódy poskytnuté prodávajícím. Nestanoví-li prodávající výslovně jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy není možné uplatnit opakovaně a současně je nelze vzájemně kombinovat. Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, na akční a již zlevněné zboží.

4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného odůvodněného vrácení zboží, zakoupeného na základě slevového kódu, kupujícím prodávajícímu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

4.3 Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

4.4 Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

4.5 V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu ustanovení čl. 4 obchodních podmínek nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které nabízí webové rozhraní obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží.

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou kupujícím vybrány v rámci procesu objednávky.

5.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

5.4 V případě bezhotovostní platby převodem na účet (pokud je tato možnost platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněna) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky (článek 3.10) kupujícímu sděleny na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.11), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

5.7 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Elektronický daňový doklad – faktura je rovněž k dispozici ke stažení v uživatelském účtu.

5.8 Kupující bere na vědomí, že ceny zboží na webové stránce se mohou lišit od cen zboží v některém z kamenných obchodů prodávajícího.

5.9 Platební možnosti Klarna: Abychom Vám mohli nabídnout platební možnosti od společnosti Klarna, předáváme společnosti Klarna osobní údaje jako například kontaktní údaje a údaje o objednávce. Klarna tak může posoudit, zda můžete využít platební možnosti, které Klarna nabízí, a tyto platební možnosti Vám může přizpůsobit podle Vašich potřeb. Obecné informace o společnosti Klarna najdete na klarna.com/cz. S Vašimi osobními údaji Klarna nakládá v souladu s aktuálním Oznámením o ochraně osobních údajů, které najdete na stránkách společnosti Klarna. Pokud zvolíte platební možnost „Klarna“, proběhne platba přes Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko. Bližší informace a také obchodní podmínky Klarna najdete v obchodních podmínkách společnosti Klarna.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám či kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, kupujícím či jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je: (a) více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu zboží; (b) zboží sestávající z několika položek nebo částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo části zboží.

6.3 Odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 je kupující oprávněn učinit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícímu (mimo jiné doručeného na adresu sídla, resp. provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou ve formuláři či telefonicky na kontaktní linku prodávajícího). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud prodávající zjistí, že došlo k opotřebení nebo poškození zboží z důvodů na straně kupujícího, má právo při odstoupení od smlouvy kupujícím vrátit peněžní prostředky dle článku 6.4 obchodních podmínek ponížené o částku odpovídající takovému snížení hodnoty zboží.

6.8 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.10 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě kdy je prodávající v prodlení s předáním zboží k přepravě za účelem jeho doručení kupujícímu, přičemž svou povinnost předat zboží k přepravě nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené kupujícím. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i bez dodatečné lhůty, a to v případě, kdy prodávající předat zboží odmítne, nebo kupující při uzavření kupní smlouvy prodávajícímu sdělí, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající v návaznosti na odstoupení kupujícího podle tohoto článku vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu všechna peněžitá plnění, která kupující podle kupní smlouvy uhradil.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky.

7.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4 Není-li ujednán čas plnění, prodejce odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 30 dní. Nepřevezme-li kupující produkt v tomto čase, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění, a to v obvyklé výši.

7.5 Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, je kupujícímu odevzdán v okamžiku, kdy ho kupujícímu nebo jím určené osobě předá přepravce. Určil-li však přepravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je zboží kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy ho prodávající předá tomuto přepravci. Práva kupujícího vůči přepravci tím nejsou dotčena.

7.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.8 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Je-li kupující spotřebitelem, může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí, není-li sjednáno jinak či nevyplývá-li jinak ze záručních podmínek prodávajícího; vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v okamžiku převzetí: (a) zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem; (b) je zboží vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; (c) je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu.

8.3 Neupozorní-li zvlášť prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší, a kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá prodávající kupujícímu dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku 8.2 že zboží: (a) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; (b) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv; (c) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a (d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

8.4 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

8.5 Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.6 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

8.7 K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

8.8 Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

8.9 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: (a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s články 8.4 a 8.5; (b) se vada projeví opakovaně; (c) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo (d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.10 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

8.11 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

8.12 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

8.13 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.14 Ustanovení uvedená v tomto čl. 8 obchodních podmínek se nepoužijí, pokud: (a) vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (b) vada byla způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením zboží; (c) vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách; (d) vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením; nebo (e) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

8.15 Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

8.16 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.

8.17 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání; je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího či v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

8.18 Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.19 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení kupujícího, je kupující v postavení spotřebitele oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.20 Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.21 O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí, bude prodávající kupujícího rovněž písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Prodávající se s kupujícím může spojit také telefonicky.

8.22 Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu věci. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy a může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, e-mail: [email protected], web: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

10.2 Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu
Ochrana osobních údajů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.4 Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.

11.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KAMENNÉ PRODEJNY HUMANIC

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti HUMANIC CZ spol. s r.o., se sídlem Brno, náměstí Svobody 76/11, PSČ 602 00, IČO: 15270068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10598, adresa pro doručování: Brno, náměstí Svobody 76/11, PSČ 602 00, telefonní číslo: +420 530 503 151, adresa pro doručování elektronické pošty: [email protected] („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“) v některé z kamenných prodejen prodávajícího na území České republiky.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí příslušné kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky i záležitosti těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3 Prodávající seznámí kupujícího před uzavřením kupní smlouvy nebo kdykoli po jejím uzavření s informacemi, které je povinen kupujícímu poskytnout na základě platných právních předpisů, na žádost kupujícího prodávající seznámí kupujícího se zněním těchto obchodních podmínek, které kupujícímu může předat v písemné podobě.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Práva kupujícího z vadného plnění („reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s těmito obchodními podmínkami a řídí se reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří součást těchto obchodních podmínek (články 3 až 7). O rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde může kupující reklamaci uplatnit, je kupující rovněž informován na viditelném místě v kamenných prodejnách prodávajícího, a to prostřednictvím reklamačního řádu.

2. KUPNÍ SMLOUVA A KUPNÍ CENA

2.1 K uzavření kupní smlouvy dochází zaplacením a převzetím zboží. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím v některé z kamenných prodejen prodávajícího, nedohodly-li se strany jinak.

2.2 Kupující má právo si zboží před jeho převzetím překontrolovat, vyzkoušet a prověřit jeho kompletnost a nepoškození, což následně stvrzuje uzavřením kupní smlouvy.

2.3 Kupní cena za zboží je uváděna včetně všech daní a poplatků.

2.4 Prodávající vystaví ohledně platby (učiněné v hotovosti či bezhotovostně) provedené na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu až po uhrazení kupní ceny zboží.

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b občanského zákoníku).

3.2 Je-li kupující spotřebitelem, může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí; vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit až na jeden (1) rok, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se kupující a prodávající dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

3.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v okamžiku převzetí: (a) zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem; (b) je zboží vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; (c) je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu.

3.4 Neupozorní-li zvlášť prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší, a kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá prodávající kupujícímu dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku 3.3 že zboží: (a) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; (b) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv; (c) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a (d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

3.5 Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

3.7 Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

3.8 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

3.9 Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

3.10 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

3.11 K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

3.12 Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

3.13 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: (a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s články 3.8 a 3.9; (b) se vada projeví opakovaně; (c) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo (d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

3.14 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

3.15 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

3.16 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

3.17 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.18 Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace běží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v délce dvou (2) let, přičemž platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí vyměněného zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.19 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

3.20 Ustanovení uvedená v tomto článku 3 obchodních podmínek se nepoužijí, pokud: a) vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; b) vada byla způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením zboží; c) vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách; d) vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího či mechanickým poškozením; e) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

4.2 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4.3 Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

4.4 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

4.5 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

4.6 Pokud by uplatnění práva z vad mělo kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1 Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení kupujícího, je kupující v postavení spotřebitele oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.3 Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.4 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1 Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

7. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

7.2 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

7.3 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může kupující v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; e-mail: [email protected], web: adr.coi.cz. Případně se kupující může také obrátit na příslušný soud.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, jsou-li v rámci uzavírání kupní smlouvy prodávajícímu poskytnuty: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu („osobní údaje“).

8.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů prodávajícím je prováděno pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodním závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího či prostřednictvím SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, přičemž kupující je oprávněn tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.

8.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro naplnění sledovaných účelů zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.9 V souvislosti se zpracováním osobních údajů má kupující právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku proti zpracování osobních údajů kupujícího na základě oprávněného zájmu, po níž zpracování osobních údajů kupujícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou a reklamací musí být kupujícímu doručena písemně; a to elektronickou poštou, prostřednictvím SMS, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2 Kupujícímu je doručováno na adresu, příp. e-mail či SMS, jak jsou tyto kontakty kupujícím v reklamačním protokolu. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za její správnost a že prodávající není oprávněn ani povinen zjišťovat jiné místo jeho pobytu než je adresa, kterou kupující uvádí.

9.3 Zpráva je doručena: (a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem. (b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetím dnem po odeslání, a to včetně odmítnutí převzetí zásilky, odmítne-li adresát (popřípadě osoba za něj oprávněná) zásilku převzít. (c) prostřednictvím SMS, okamžikem dodání potvrzení o doručení SMS adresátovi na telefon odesílatele.

9.4 Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Je-li některé shora uvedené ustanovení neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Kontaktními údaji prodávajícího jsou e-mailová adresa [email protected] a údaje uvedené v článku 1.1 těchto obchodních podmínek.

10.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.PODMÍNKY ZÁKAZNICKÉHO KLUBU HUMANIC

(„podmínky“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Zákaznický klub HUMANIC („klub HUMANIC“) je program výhod pro zákazníky společnosti Leder & Schuh Aktiengesellschaft, založené a existující podle práva Rakouské republiky, se sídlem Lastenstraße 11-13, 8020 Graz, registrační číslo: 36782, DIČ: ATU28609501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, vložka 36782t („L&S“), který společnost L&S provozuje pro prodejní síť HUMANIC. Jedná se o bezplatnou službu. Klub HUMANIC je k dispozici ve všech kamenných prodejnách HUMANIC v České republice a také na e-shopu společnosti L&S na webových stránkách humanic.net/cz („webové stránky“).

1.2. Svým přihlášením do klubu HUMANIC zákazník („člen“) stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a s prohlášením o ochraně osobních údajů.

1.3. Aktuální výhody klubu HUMANIC jsou zveřejněné na webových stránkách v sekci Zákaznický klub.  

1.4. Jednou z výhod klubu HUMANIC je zasílání individuálních nabídek členovi klubu HUMANIC (poštou nebo e-mailem anebo mobilním telefonem na poslední známou adresu bydliště/poslední známou e-mailovou adresu/poslední známé číslo mobilního telefonu člena klubu HUMANIC). Společnost L&S analyzuje chování člena klubu HUMANIC, aby mu mohla posílat individuální nabídku produktů společnosti L&S na míru; za účelem přizpůsobení a optimalizace služeb a nabídky produktů individuálním potřebám člena klubu HUMANIC jsou využívány, resp. analyzovány, následující údaje příslušného člena klubu HUMANIC: údaje o jeho transakcích, jeho chování na webové stránce, kmenové údaje o členovi klubu HUMANIC a jeho využívání služeb klubu HUMANIC.

1.5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen společnosti L&S sdělit, pokud se změní jeho údaje o bydlišti, jeho e-mailová adresa nebo jeho telefonní číslo, které uvedl ve formuláři při přihlášení do klubu HUMANIC. Pro případ, že člen změnu údajů nenahlásí, nevzniká mu v žádném případě nárok na jakoukoli náhradu slevových poukázek ani dalších výhod klubu HUMANIC, které mu nemohly být doručeny.

1.6. Veškeré slevové poukázky a další výhody, které klub HUMANIC nabízí a které člen klubu HUMANIC obdrží elektronickou nebo poštovní cestou, jsou určeny osobně členovi klubu HUMANIC, který je jako jediný může uplatnit. Náhrada v jiné formě, zejména vyplacení hodnoty slevových poukázek v hotovosti, je vyloučena.

1.7. Slevové poukázky klubu HUMANIC lze uplatnit pouze po doložení platného členství v klubu HUMANIC. Nárok na uplatnění slevových poukázek tak vzniká pouze při současném předložení zákaznické karty na pokladně či při placení v e-shopu na webových stránkách. Fyzickou zákaznickou kartu klubu HUMANIC obdrží člen při přihlášení do klubu HUMANIC přímo v kamenné prodejně HUMANIC; virtuální zákaznická karta klubu HUMANIC je dostupná při přihlášení do klubu HUMANIC v uživatelském účtu na webových stránkách. Jestliže člen výslovně nesouhlasí se zasíláním newsletterů, nebo se člen z klubových newsletterů odhlásí, již nebude dostávat nejrůznější slevové kupony elektronickou cestou; členovi současně nevzniká nárok na zasílání výše jmenovaných výhod poštou. Zákazník se však může kdykoli informovat o aktuálních výhodách klubu HUMANIC přímo v příslušné kamenné prodejně HUMANIC či na webových stránkách.

2. ÚČAST V KLUBU HUMANIC

2.1. Členem klubu HUMANIC se může stát jakákoli fyzická osoba; společnost L&S však prohlašuje, že u zákazníků mladších 15 let nebude jejich osobní údaje využívat pro marketingové účely bez souhlasu jejich zákonného zástupce. Zákazník se může stát členem klubu HUMANIC v jedné z kamenných prodejen HUMANIC v České republice nebo vyplněním přihlašovacího formuláře online na webových stránkách. Již při přihlášení zákazník obdrží zákaznickou kartu, která ho opravňuje k okamžitému využívání slevových poukázek a dalších výhod klubu HUMANIC (při přihlášení online na webových stránkách může následně člen požádat na kterékoli kamenné prodejně HUMANIC o vystavení fyzické zákaznické karty k již existujícímu číslu virtuální zákaznické karty). Vícenásobná registrace není možná.     

2.2. Podepsáním formuláře, příp. odesláním přihlášení, žadatel stvrzuje svůj souhlas se zveřejněným zněním těchto podmínek. Předpokladem pro schválení žádosti je kompletně a pravdivě vyplněný přihlašovací formulář. V žádném případě automaticky nevzniká nárok na schválení žádosti společností L&S. Člen klubu HUMANIC osobně odpovídá za správné používání svého zákaznického účtu v souladu se zněním těchto podmínek a obecně závaznými právními předpisy.

3. POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY

3.1 Karta klubu HUMANIC je zákaznická karta společnosti L&S, kterou nelze převést na třetí osobu a které nepřísluší funkce placení ani funkce kreditní/debetní karty. Jestliže člen klubu HUMANIC i navzdory těmto ustanovením postoupí svoji zákaznickou kartu třetí osobě, osobně odpovídá za následky z toho vyplývající; člen klubu HUMANIC tím této třetí osobě propůjčuje zejména také oprávnění nahlížet do údajů člena a měnit je a také si nárokovat výhody klubu HUMANIC; společnost L&S neodpovídá za jakoukoli újmu, která v této souvislosti členovi vznikne.

3.2 Kartu klubu HUMANIC lze použít ve všech kamenných prodejnách HUMANIC v České republice a na e-shopu společnosti L&S na webových stránkách.

3.3 Za každou 1 Kč nákupu, v kamenné prodejně HUMANIC v České republice a na e-shopu společnosti L&S na webových stránkách, zákazník (člen klubu HUMANIC) získá 1 bod. Pro získání bodů je zákazník povinen před provedením platby nebo ukončením nákupu předložit svou zákaznickou kartu nebo zadat číslo své zákaznické karty. Číslo zákaznické karty se obvykle elektronicky zaznamenává. Po vystavení účtenky nebo dokončení nákupu již nelze zadat číslo zákaznické karty a není tedy již možné získat body za nákup ani uplatnit příslušné slevové poukázky.

3.4 Body jsou zákazníkovi vedeny na jeho zákaznickém účtu, kde také mohou být zobrazeny; ke svému účtu může zákazník přistupovat po přihlášení pomocí poskytnuté e-mailové adresy. Za určitý počet nasbíraných bodů bude mít člen klubu HUMANIC nárok na získání slevové poukázky či další výhody – podrobnosti zveřejní společnost L&S na webových stránkách v sekci Zákaznický klub.

3.5 Případné námitky týkající se správnosti nebo úplnosti stavu bodů na účtu člen uplatní v článku 5.1 níže nejpozději do jednoho měsíce a je povinen přiložit příslušné účtenky nebo faktury vystavené společností L&S. Pokud člen není schopen svou reklamaci u společnosti L&S vyřešit a obdrží od ní konečnou odpověď s potvrzením této skutečnosti, může se obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, e-mail: [email protected], web: adr.coi.cz

3.6 V případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy, na produkt zakoupený v kamenné prodejně HUMANIC nebo v e-shopu na webových stránkách (např. z důvodu výměny zboží apod.), za niž byly zákazníkovi připsány body, jakož i v případě chyby ve stavu bodů, zneužití nebo podvodu, si společnost L&S vyhrazuje právo členovi odepřít a zrušit odpovídající počet připsaných bodů.

3.7 Ztracenou nebo zničenou zákaznickou kartu klubu HUMANIC lze zpravidla bezplatně nahradit. Všechny informace, případně výhody a slevové poukázky, které byly do tohoto okamžiku nashromážděny, zůstávají zachovány a zákazník jich může nadále využívat. Pro případ, že společnost L&S bude muset členovi opětovně nahradit zákaznickou kartu klubu HUMANIC, vyhrazuje si společnost L&S právo na výběr příspěvku za mimořádné výdaje s tím související. Majitel karty je povinen hlásit ztrátu společnosti L&S.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Detailní informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici také na webových stránkách.

5. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

5.1. Členství v klubu HUMANIC může vypovědět jak člen, tak společnost L&S, a to kdykoli bez udání důvodu a s okamžitou platností. Pokud chce člen ukončit svoje členství v klubu HUMANIC, nabízí se tyto možnosti:

  • odhlášení na webových stránkách v sekci Zákaznický klub prostřednictvím tlačítka pro odhlášení;
  • odhlášení e-mailem na [email protected];
  • odhlášení telefonicky na tel.: 538 890 039

5.2. Společnost L&S si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyloučit určité osoby z členství v klubu HUMANIC. Mimo jiné může každé prokázané nebo oprávněně předpokládané zneužití klubu HUMANIC a nedodržování podmínek vést k ukončení členství.

5.3. Po ukončení členství v klubu HUMANIC již nelze využívat nabízených výhod a služeb klubu HUMANIC. Klubová zákaznická karta a také služby klubu HUMANIC na prodejnách HUMANIC i online na webových stránkách budou zablokovány. V případě ukončení členství zároveň pozbydou bez náhrady platnosti také všechny doposud nasbírané body či získané slevové poukázky a jiné obdobné výhody.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1. Platí výhradně tyto podmínky, jiná pravidla (vyjma aplikovatelných obecně závazných právních předpisů), příp. obchodní podmínky zákazníka, společnost L&S neuznává, pokud není mezi stranami (tj. členem klubu HUMANIC a společností L&S dohodnuto jinak.    

6.2. Společnost L&S neodpovídá za případné systémové výpadky nebo technické poruchy fungování klubu HUMANIC. Společnost L&S rovněž neodpovídá za újmu, která vznikne v souvislosti se změnou nebo ukončením výhod klubu HUMANIC; z toho jsou však vyjmuty ty situace, kdy nelze ze zákona odpovědnost společnosti L&S vyloučit. 

7. ZMĚNA PODMÍNEK

Společnost L&S si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení (a bez předchozího upozornění) ukončit, změnit, omezit nebo přerušit fungování klubu HUMANIC či výhod z něj plynoucích. Společnost L&S je rovněž oprávněna jednostranně změnit tyto podmínky; s upraveným zněním těchto podmínek bude člen klubu HUMANIC obeznámen prostřednictvím kontaktního e-mailu, přičemž nové podmínky se považují za odsouhlasené, pokud člen klubu HUMANIC ve lhůtě 14 dnů nevyjádří svůj nesouhlas, a to v textové podobě (např. emailem) na kontaktní údaje uvedené v článku 5.1 výše, nebo pokud po uplynutí uvedené lhůty člen použije zákaznickou kartu. V případě úpravy související se změnou obecně závazných právních předpisů či v případě změn ve prospěch člena bude příslušná změna těchto podmínek účinná i bez dodržení lhůty dle předchozí věty.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah založený členstvím v klubu HUMANIC obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Jestliže některá ustanovení těchto podmínek jsou nebo se stanou právně neúčinnými, netýká se to platnosti ostatních ustanovení..

8.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2021.

Nechcete zmeškat žádné novinky?
Přihlaste se k newsletteru a získejte slevu 250 Kč na váš další nákup!