OBCHODNÍ PODMÍNKY (INTERNETOVÉHO OBCHODU, KAMENNÝCH PRODEJEN A ZÁKAZNICKÉHO KLUBU HUMANIC)


Obchodní podmínky e-shopu HUMANIC
Obchodní podmínky kamenných prodejen HUMANIC
Obchodní podmínky zákaznického klubu HUMANIC

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU HUMANIC

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Leder & Schuh Aktiengesellschaft, založené a existující podle práva Rakouské republiky, se sídlem Lastenstraße 11-13, 8020 Graz, registrační číslo: 36782, DIČ: ATU28609501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, vložka 36782t („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.humanic.net/cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která nakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující svým souhlasným prohlášením ve webovém rozhraní potvrzuje. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné (iii) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6 V případě, že si kupující objedná v rámci jedné objednávky anebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 10 000 Kč včetně DPH, může být po něm ze strany prodávajícího vyžadováno přihlášení do uživatelského účtu s tím, že z tohoto uživatelského účtu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna kupní smlouva, která byla řádně realizována a kupujícím uhrazena.

3. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.

3.2 V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.

3.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení článku 3.16 těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo Českou republiku může být realizováno pouze na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.

3.6 Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
(a) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
(b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
(c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží;
(d) těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů, jedná-li se o kupujícího bez registrace. (dále společně jen jako „Dokončit objednávku a objednat zboží“)

3.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.8 Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

3.9 Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku a objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.10 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.12 Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.13 Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

3.14 Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že do 5 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího, platí, že kupující není dále objednávkou vázán.

3.15 Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

3.16 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

3.17 Uzavřením kupní smlouvy kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na webové stránce a jsou též kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku 3.14 těchto obchodních podmínek.

3.18 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.19 Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

4. DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY

4.1 Kupující je oprávněn v průběhu tvorby objednávky (na vyzvání v rámci nákupního procesu na webových stránkách) zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech či slevové kódy poskytnuté prodávajícím. Nestanoví-li prodávající výslovně jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy není možné uplatnit opakovaně a současně je nelze vzájemně kombinovat. Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, na akční a již zlevněné zboží.

4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného odůvodněného vrácení zboží, zakoupeného na základě slevového kódu, kupujícím prodávajícímu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

4.3 Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

4.4 Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

4.5 V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu ustanovení čl. 4 obchodních podmínek nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které nabízí webové rozhraní obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží.

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou kupujícím vybrány v rámci procesu objednávky.

5.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

5.4 V případě bezhotovostní platby převodem na účet (pokud je tato možnost platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněna) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky (článek 3.10) kupujícímu sděleny na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.11), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

5.7 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Elektronický daňový doklad – faktura je rovněž k dispozici ke stažení v uživatelském účtu.

5.8 Kupující bere na vědomí, že ceny zboží na webové stránce se mohou lišit od cen zboží v některém z kamenných obchodů prodávajícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené ve formuláři.

6.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle článku 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky.

7.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
(a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
(b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
(c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
(e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
(a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
(b) na odstranění vady opravou věci;
(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
(d) odstoupit od smlouvy.

8.4 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

8.5 Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.6 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

8.7 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.8 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.9 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.10 Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.11 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.12 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí, bude prodávající kupujícího písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Prodávající se s kupujícím může spojit také telefonicky.

8.13 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

8.14 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

8.15 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů, se kterým kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.4 Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.

11.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16. 10. 2017.OBCHODNÍ PODMÍNKY KAMENNÝCH PRODEJEN HUMANIC

Společnost HUMANIC CZ spol. s r.o., IČ: 152 70 068, se sídlem Brno, náměstí Svobody 76/11, PSČ 602 00 (dále jen „HUMANIC“) provozuje pod webovou adresou www.humanic.net/cz internetový portál, na kterém mají zákazníci možnost získat přehled o nabídce výrobků společnosti HUMANIC, a nezávazně si rezervovat výrobky nabízené společností HUMANIC za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“). Pro rezervace zákazníků provedené na výše uvedeném internetovém portálu platí výlučně tyto VOP. Zákazník provedením rezervace v souladu s článkem 2 VOP na tomto internetovém portálu akceptuje znění VOP.

1. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI HUMANIC

(1) Obchodní firma: HUMANIC CZ spol. s r.o.

(2) Identifikační číslo: 152 70 068

(3) Sídlo: Brno, náměstí Svobody 76/11, PSČ 602 00

(4) Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10598

(5) Kontaktní údaje:
- adresa pro doručování: Brno, náměstí Svobody 76/11, PSČ 602 00
- telefonní číslo: +420 530 503 151
- adresa pro doručování elektronické pošty: [email protected]

2. REZERVACE VÝROBKU

(1) Na webovém portálu www.humanic.net/cz je umístěna nabídka výrobků společnosti HUMANIC, která obsahuje základní popis výrobku, zobrazení výrobku, případně velikost a barevné provedení výrobku v nabídce a cenu výrobku.

(2) Zákazník kliknutím na tlačítko „Rezervovat v prodejně“ u určitého výrobku odešle společnosti HUMANIC nezávaznou rezervaci příslušného výrobku. Zákazník zároveň v rámci formuláře vyplní své jméno, příjmení, emailovou adresu, pokud má zájem i své telefonní číslo, a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů společností HUMANIC.

(3) Společnost HUMANIC na emailovou adresu zákazníka sdělenou zákazníkem v souladu s článkem 2 odst. 2) VOP zákazníkovi potvrdí nezávaznou rezervaci výrobku, nebo zákazníka informuje, že daný výrobek již není v nabídce. Potvrzení nezávazné rezervace ze strany společnosti HUMANIC obsahuje (i) adresu konkrétní provozovny, ve které si zákazník může rezervovaný výrobek vyzkoušet, popř. vyzvednout, a (ii) dobu, po kterou společnost HUMANIC pro zákazníka výrobek nezávazně rezervuje (dále jen „doba nezávazné rezervace“). Rezervace výrobku je pro zákazníka a pro společnost HUMANIC nezávazná, což zákazník tímto bere na vědomí.

(4) Zákazník má možnost dostavit se do provozovny uvedené v potvrzení rezervace v průběhu doby nezávazné rezervace, výrobek si vyzkoušet a uzavřít kupní smlouvu o koupi rezervovaného výrobku.

(5) S ohledem na skutečnost, že se jedná o internetovou prezentaci, není společnost HUMANIC zejména schopna garantovat, že vyobrazení výrobku a jeho popis představují reálný vzhled výrobku (zejména barevné provedení může být zkreslené) a jeho úplný popis. V tomto ohledu proto společnost HUMANIC neposkytuje žádné garance ani odškodnění.

3. UKONČENÍ REZERVACE

(1) V případě, že se zákazník do provozovny uvedené v potvrzení rezervace nedostaví nejpozději v poslední den doby nezávazné rezervace v otevíracích hodinách, rezervace výrobku zaniká.

(2) Rezervace dále zaniká v případě, že se zákazník v průběhu doby nezávazné rezervace osobně dostaví do provozovny uvedené v potvrzení rezervace, a společnosti HUMANIC sdělí, že o rezervovaný výrobek nemá zájem.

4. ROZHODNÉ PRÁVO

Rezervace včetně VOP se řídí českým právem.

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád a podrobné obchodní podmínky pro kamenné prodejny HUMANIC je k dispozici ke stažení zde.

6. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
PODMÍNKY ZÁKAZNICKÉHO KLUBU HUMANIC

(„podmínky“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Zákaznický klub HUMANIC („klub HUMANIC“) je program výhod pro zákazníky společnosti Leder & Schuh Aktiengesellschaft, založené a existující podle práva Rakouské republiky, se sídlem Lastenstraße 11-13, 8020 Graz, registrační číslo: 36782, DIČ: ATU28609501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, vložka 36782t („L&S“), který společnost L&S provozuje pro prodejní síť HUMANIC. Jedná se o bezplatnou službu. Klub HUMANIC je k dispozici ve všech kamenných prodejnách HUMANIC v České republice a také na e-shopu společnosti L&S na webových stránkách humanic.net/cz („webové stránky“).

1.2. Svým přihlášením do klubu HUMANIC zákazník („člen“) stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a s prohlášením o ochraně osobních údajů.

1.3. Aktuální výhody klubu HUMANIC jsou zveřejněné na webových stránkách v sekci Zákaznický klub.  

1.4. Jednou z výhod klubu HUMANIC je zasílání individuálních nabídek členovi klubu HUMANIC (poštou nebo e-mailem anebo mobilním telefonem na poslední známou adresu bydliště/poslední známou e-mailovou adresu/poslední známé číslo mobilního telefonu člena klubu HUMANIC). Společnost L&S analyzuje chování člena klubu HUMANIC, aby mu mohla posílat individuální nabídku produktů společnosti L&S na míru; za účelem přizpůsobení a optimalizace služeb a nabídky produktů individuálním potřebám člena klubu HUMANIC jsou využívány, resp. analyzovány, následující údaje příslušného člena klubu HUMANIC: údaje o jeho transakcích, jeho chování na webové stránce, kmenové údaje o členovi klubu HUMANIC a jeho využívání služeb klubu HUMANIC.

1.5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen společnosti L&S sdělit, pokud se změní jeho údaje o bydlišti, jeho e-mailová adresa nebo jeho telefonní číslo, které uvedl ve formuláři při přihlášení do klubu HUMANIC. Pro případ, že člen změnu údajů nenahlásí, nevzniká mu v žádném případě nárok na jakoukoli náhradu slevových poukázek ani dalších výhod klubu HUMANIC, které mu nemohly být doručeny.

1.6. Veškeré slevové poukázky a další výhody, které klub HUMANIC nabízí a které člen klubu HUMANIC obdrží elektronickou nebo poštovní cestou, jsou určeny osobně členovi klubu HUMANIC, který je jako jediný může uplatnit. Náhrada v jiné formě, zejména vyplacení hodnoty slevových poukázek v hotovosti, je vyloučena.

1.7. Slevové poukázky klubu HUMANIC lze uplatnit pouze po doložení platného členství v klubu HUMANIC. Nárok na uplatnění slevových poukázek tak vzniká pouze při současném předložení zákaznické karty na pokladně či při placení v e-shopu na webových stránkách. Fyzickou zákaznickou kartu klubu HUMANIC obdrží člen při přihlášení do klubu HUMANIC přímo v kamenné prodejně HUMANIC; virtuální zákaznická karta klubu HUMANIC je dostupná při přihlášení do klubu HUMANIC v uživatelském účtu na webových stránkách. Jestliže člen výslovně nesouhlasí se zasíláním newsletterů, nebo se člen z klubových newsletterů odhlásí, již nebude dostávat nejrůznější slevové kupony elektronickou cestou; členovi současně nevzniká nárok na zasílání výše jmenovaných výhod poštou. Zákazník se však může kdykoli informovat o aktuálních výhodách klubu HUMANIC přímo v příslušné kamenné prodejně HUMANIC či na webových stránkách.

2. ÚČAST V KLUBU HUMANIC

2.1. Členem klubu HUMANIC se může stát jakákoli fyzická osoba; společnost L&S však prohlašuje, že u zákazníků mladších 15 let nebude jejich osobní údaje využívat pro marketingové účely bez souhlasu jejich zákonného zástupce. Zákazník se může stát členem klubu HUMANIC v jedné z kamenných prodejen HUMANIC v České republice nebo vyplněním přihlašovacího formuláře online na webových stránkách. Již při přihlášení zákazník obdrží zákaznickou kartu, která ho opravňuje k okamžitému využívání slevových poukázek a dalších výhod klubu HUMANIC (při přihlášení online na webových stránkách může následně člen požádat na kterékoli kamenné prodejně HUMANIC o vystavení fyzické zákaznické karty k již existujícímu číslu virtuální zákaznické karty). Vícenásobná registrace není možná.     

2.2. Podepsáním formuláře, příp. odesláním přihlášení, žadatel stvrzuje svůj souhlas se zveřejněným zněním těchto podmínek. Předpokladem pro schválení žádosti je kompletně a pravdivě vyplněný přihlašovací formulář. V žádném případě automaticky nevzniká nárok na schválení žádosti společností L&S. Člen klubu HUMANIC osobně odpovídá za správné používání svého zákaznického účtu v souladu se zněním těchto podmínek a obecně závaznými právními předpisy.

3. POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY

3.1 Karta klubu HUMANIC je zákaznická karta společnosti L&S, kterou nelze převést na třetí osobu a které nepřísluší funkce placení ani funkce kreditní/debetní karty. Jestliže člen klubu HUMANIC i navzdory těmto ustanovením postoupí svoji zákaznickou kartu třetí osobě, osobně odpovídá za následky z toho vyplývající; člen klubu HUMANIC tím této třetí osobě propůjčuje zejména také oprávnění nahlížet do údajů člena a měnit je a také si nárokovat výhody klubu HUMANIC; společnost L&S neodpovídá za jakoukoli újmu, která v této souvislosti členovi vznikne.

3.2 Kartu klubu HUMANIC lze použít ve všech kamenných prodejnách HUMANIC v České republice a na e-shopu společnosti L&S na webových stránkách.

3.3 Za každou 1 Kč nákupu, v kamenné prodejně HUMANIC v České republice a na e-shopu společnosti L&S na webových stránkách, zákazník (člen klubu HUMANIC) získá 1 bod. Pro získání bodů je zákazník povinen před provedením platby nebo ukončením nákupu předložit svou zákaznickou kartu nebo zadat číslo své zákaznické karty. Číslo zákaznické karty se obvykle elektronicky zaznamenává. Po vystavení účtenky nebo dokončení nákupu již nelze zadat číslo zákaznické karty a není tedy již možné získat body za nákup ani uplatnit příslušné slevové poukázky.

3.4 Body jsou zákazníkovi vedeny na jeho zákaznickém účtu, kde také mohou být zobrazeny; ke svému účtu může zákazník přistupovat po přihlášení pomocí poskytnuté e-mailové adresy. Za určitý počet nasbíraných bodů bude mít člen klubu HUMANIC nárok na získání slevové poukázky či další výhody – podrobnosti zveřejní společnost L&S na webových stránkách v sekci Zákaznický klub.

3.5 Případné námitky týkající se správnosti nebo úplnosti stavu bodů na účtu člen uplatní v článku 5.1 níže nejpozději do jednoho měsíce a je povinen přiložit příslušné účtenky nebo faktury vystavené společností L&S. Pokud člen není schopen svou reklamaci u společnosti L&S vyřešit a obdrží od ní konečnou odpověď s potvrzením této skutečnosti, může se obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová stránka: http://www.coi.cz.

3.6 V případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy, na produkt zakoupený v kamenné prodejně HUMANIC nebo v e-shopu na webových stránkách (např. z důvodu výměny zboží apod.), za niž byly zákazníkovi připsány body, jakož i v případě chyby ve stavu bodů, zneužití nebo podvodu, si společnost L&S vyhrazuje právo členovi odepřít a zrušit odpovídající počet připsaných bodů.

3.7 Ztracenou nebo zničenou zákaznickou kartu klubu HUMANIC lze zpravidla bezplatně nahradit. Všechny informace, případně výhody a slevové poukázky, které byly do tohoto okamžiku nashromážděny, zůstávají zachovány a zákazník jich může nadále využívat. Pro případ, že společnost L&S bude muset členovi opětovně nahradit zákaznickou kartu klubu HUMANIC, vyhrazuje si společnost L&S právo na výběr příspěvku za mimořádné výdaje s tím související. Majitel karty je povinen hlásit ztrátu společnosti L&S.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAjů

Detailní informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici také na webových stránkách.

5. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

5.1. Členství v klubu HUMANIC může vypovědět jak člen, tak společnost L&S, a to kdykoli bez udání důvodu a s okamžitou platností. Pokud chce člen ukončit svoje členství v klubu HUMANIC, nabízí se tyto možnosti:

  • odhlášení na webových stránkách v sekci Zákaznický klub prostřednictvím tlačítka pro odhlášení;
  • odhlášení e-mailem na [email protected];
  • odhlášení telefonicky na tel.: 538 890 039

5.2. Společnost L&S si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyloučit určité osoby z členství v klubu HUMANIC. Mimo jiné může každé prokázané nebo oprávněně předpokládané zneužití klubu HUMANIC a nedodržování podmínek vést k ukončení členství.

5.3. Po ukončení členství v klubu HUMANIC již nelze využívat nabízených výhod a služeb klubu HUMANIC. Klubová zákaznická karta a také služby klubu HUMANIC na prodejnách HUMANIC i online na webových stránkách budou zablokovány. V případě ukončení členství zároveň pozbydou bez náhrady platnosti také všechny doposud nasbírané body či získané slevové poukázky a jiné obdobné výhody.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1. Platí výhradně tyto podmínky, jiná pravidla (vyjma aplikovatelných obecně závazných právních předpisů), příp. obchodní podmínky zákazníka, společnost L&S neuznává, pokud není mezi stranami (tj. členem klubu HUMANIC a společností L&S dohodnuto jinak.    

6.2. Společnost L&S neodpovídá za případné systémové výpadky nebo technické poruchy fungování klubu HUMANIC. Společnost L&S rovněž neodpovídá za újmu, která vznikne v souvislosti se změnou nebo ukončením výhod klubu HUMANIC; z toho jsou však vyjmuty ty situace, kdy nelze ze zákona odpovědnost společnosti L&S vyloučit. 

7. ZMĚNA PODMÍNEK

Společnost L&S si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení (a bez předchozího upozornění) ukončit, změnit, omezit nebo přerušit fungování klubu HUMANIC či výhod z něj plynoucích. Společnost L&S je rovněž oprávněna jednostranně změnit tyto podmínky; s upraveným zněním těchto podmínek bude člen klubu HUMANIC obeznámen prostřednictvím kontaktního e-mailu, přičemž nové podmínky se považují za odsouhlasené, pokud člen klubu HUMANIC ve lhůtě 14 dnů nevyjádří svůj nesouhlas, a to v textové podobě (např. emailem) na kontaktní údaje uvedené v článku 5.1 výše, nebo pokud po uplynutí uvedené lhůty člen použije zákaznickou kartu. V případě úpravy související se změnou obecně závazných právních předpisů či v případě změn ve prospěch člena bude příslušná změna těchto podmínek účinná i bez dodržení lhůty dle předchozí věty.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah založený členstvím v klubu HUMANIC obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Jestliže některá ustanovení těchto podmínek jsou nebo se stanou právně neúčinnými, netýká se to platnosti ostatních ustanovení.