VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Obchodné podmienky E-shopu HUMANIC.net
Obchodné podmienky kamenných predajní HUMANIC
Obchodné podmienky zákaznického klubu HUMANIC

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou ww.humanic.net/sk je:
Obchodné meno a sídlo predávajúceho: Leder & Schuh AG, Lastenstrasse 11, A-8020 Graz
Daňové identifikačné číslo: 4120050583
IČ DPH: SK4120050583

Bankové spojenie:
IBAN: SK87 1100 0000 0029 4403 8857
BIC: TATRSKBX vedený v Tatra banka a.s, Bratislava

V obchodnom registri Okresného súdu: HRB ZRS Graz
Okresným úradom v: Graz
číslo živnostenského registra: FN36782t

E-mail: [email protected]
Telefonický kontakt +421 220 912 401

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava

2. ZÁKONNÉ PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(1) Právo odstúpiť od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dni od uzatvorenia zmluvy, pričom sobota sa za pracovný deň nepočíta. Lehota začína najskôr obdržaním tejto informácie o odstúpení a najneskôr obdržaním tovaru. Odstúpenie od zmluvy môže byť písomné (napr. list, fax, email) alebo môže nastať vrátením tovaru. Pre dodržanie lehoty odstúpenia od zmluvy stačí, ak bude prehlásenia o dstúpení od zmluvy resp. tovar zaslaný v rámci lehoty. Oznámenie o odstúpení od zmluvy posielajte na:

Adresa: Leder & Schuh SK spol. s r.o., Einsteinova 18 | 851 01 Bratislava | Slovenská republika,
email: [email protected]

(2) Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy sa vrátia obojstranne prijaté úkony a rovnako dôjde k vráteniu prijatých plnení. Ak zákazník nemôže prijaté plnanie vrátuť na spoločnosť L&S celku alebo čiastočne alebo v zhoršenom stave je povinný nahradiť spoločnosti L&S príslušnú hodnotu plnenia. Pri prenechaní vecí toto neplatí, keď sa zhoršenie veci da vystopovať výhradne jej kontrolou - ako bola zákazníkovi napriklad na predajni umožnená. Veci ktoré je možné odoslať sa zasielajú na riziko spoločnosti L&S. Reklamačné zásielky sú pre zákazníka bezplatné, pokiaľ zákazník vracia tovar cez predajôu HUMANIC. V iných prípadoch znáša náklady zákazník. Všetky záväzky vyplívajúce z odstúpenia musia byť splnené do 14 dní. Lehota začína pre zákazníka odoslaním odstúpenia alebo veci, pre L&S prijatím veci.

ČLÁNOK I – VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci:

spoločnosť Leder & Schuh AG, Lastenstrasse 11, A-8020 Graz, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ:

fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.Humanic.net/sk a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo zamestnania alebo povolania

E-shop:

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.Humanic.net/sk

Tovar :

výrobky ponúkané prostredníctvom E-shopu

Objednávka:

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena:

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

DPH:

daň z pridanej hodnoty

Dopravné:

cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi

Písomný návod:

informuje Spotrebiteľa v Slovenskom jazyku o spôsobe použitia, údržby Tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia, údržby Tovaru a o podmienkach jeho uchovávania a skladovania

VOP:

tieto všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK II – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • proces reklamačného konania.

ČLÁNOK III – OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.humanic.net/sk

2. Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri príslušnom Tovare.

3. V prípade nákupu Tovaru Spotrebiteľom v E-shope prostredníctvom registrácie v E-shope je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Spotrebiteľ kliknutím na túto linku aktivuje svoje konto na E-shope. Ak Spotrebiteľ neklikne na linku do 5 dní od registrovania v E-shope, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.

4. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope. Prístup ku kontu Spotrebiteľa je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Spotrebiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho konta. Spotrebiteľ je povinný poskytnúť Predávajúcemu správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené na svojom konte je Spotrebiteľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje poskytnuté Spotrebiteľom Predávajúcemu pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne. Spotrebiteľ berie na vedomie, že objednávanie Tovaru prostredníctvom E-shopu nemusí byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho.

5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

6. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri príslušnom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

8. K cenám za jednotlivé Tovary a DPH sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

9. Pred potvrdením Objednávky Predávajúcemu je Spotrebiteľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Spotrebiteľ vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Spotrebiteľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.humanic.net/sk“

10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Potvrdenie objednávky“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bol Predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol, nasledovné:
 • >potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
 • >Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je súčasťou VOP.

12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa kúpna zmluva na Tovar považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

13. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (najmä množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na Dopravu) požiadať Spotrebiteľa o dodatočné potvrdenie Objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

14. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku, v prípade, keď sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že Spotrebiteľ zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

15. Predávajúci si vyhradzuje právo nespracovať Objednávku v prípade, že ku dňu uskutočnenia Objednávky nie je uhradená Spotrebiteľom akákoľvek predchádzajúca Objednávka v plnej výške, a to bez ohľadu na splatnosť kúpnej ceny dohodnutej v týchto VOP.

ČLÁNOK IV – PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a) Paypal
b) Kreditná karta
c) Amazon Pay
2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 2-3 pracovných dní dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

6. Dodanie Tovaru je možné len v rámci Slovenskej republiky. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

7. Neoddeliteľnou súčasťou balenia Tovaru je Písomný návod.

8. V prípade, ak je z dôvodov na strane Spotrebiteľa nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia, ak potreba úhrady takýchto nákladov vznikne.

9. Ak je spoločne s Tovarom poskytnutý Spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, tzn. ak dôjde k zániku kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s Tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

10. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Spotrebiteľovi nie je možné vzájomne kombinovať.

11. Predávajúci vydá Spotrebiteľovi po zaplatení ceny Tovaru doklad o kúpe Tovaru a zašle ho Spotrebiteľovi v zásielke spolu s Tovarom.

ČLÁNOK V – POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
b) e-mailom na adrese [email protected]

3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

ČLÁNOK VI – NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme Tovar.

ČLÁNOK VII – REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
 • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou vrátane Písomného návodu,
 • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
 • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

2. V prípade, že Spotrebiteľ pri preberaní Tovaru zistí ktorýkoľvek nedostatok uvedený v bode 1 tohto článku týchto VOP, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne, že bol dodaný v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu tieto skutočnosti a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia, zničenia alebo množstva Tovaru nemusia byť akceptované.

4. Spotrebiteľ môže reklamovať Tovar prostredníctvom formulára e-mailom na adrese: [email protected] alebo poštou na adrese Leder & Schuh AG, z.H. eShop HUMANIC, Lastenstraße 11, A-8020 Graz, a to spolu s dokladmi ako dodací list a doklad o kúpe Tovaru. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:
a) svoje identifikačné údaje: meno, priezvisko a svoju adresu,
b) identifikačné údaje Predávajúceho: Leder & Schuh AG, z.H. Abteilung eShop HUMANIC, Lastenstraße 11, A-8020 Graz,
c) opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje v rozsahu: číselné označenie Tovaru, tzv. artiklové číslo uvedené aj v doklade o kúpe Tovaru, veľkosť ak je uvedená, kúpna cena Tovaru, dátum zakúpenia Tovaru,
d) popis vady Tovaru: opis dôvodu reklamácie
e) stav reklamovaného Tovaru: používaný alebo nepoužívaný
f) číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka
g) priložiť k reklamácii originál dokladu o kúpe Tovaru, ktorého sa reklamácia týka.

5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Spotrebiteľ je v prípade uplatnenia reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie povinný zabezpečiť, aby Tovar, ktorého sa reklamácia týka, bol bez zbytočného odkladu doručený Predávajúcemu na adresu Leder & Schuh AG, z.H. eShop HUMANIC, Lastenstraße 11, A-8020 Graz, a to spolu s dokladmi ako dodací list a doklad o kúpe Tovaru. Bez doručenia Tovaru Predávajúcemu na uvedenú adresu sa reklamačné konanie nezačne. Pokiaľ Spotrebiteľ nedokáže predložiť jednoznačný doklad o kúpe Tovaru a tento je možné dohľadať Predávajúcim alebo overiť iným spôsobom (napr. výpisom z internet bankingu), reklamačné konanie začína dňom, kedy bol doklad dohľadaný.

6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal spôsobom podľa týchto VOP. Záručná doba je 24 mesiacov,. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú spôsobom uvedeným v tomto článku týchto VOP.
7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
d) znehodnotením Tovaru spôsobené v dôsledku nesprávnej voľby Spotrebiteľa ohľadne druhu alebo veľkosti alebo šírky výrobku,
e) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
f) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
g) pri používaní Tovaru v rozpore s Písomným návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
h) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
i) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
j) po uplynutí záručnej doby.

8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

11. Podľa ust. § 622 Občianskeho zákonníka „Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.“

12. Podľa ust. § 623 Občianskeho zákonníka „Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“

13. Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, čo Spotrebiteľ potvrdí zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.humanic.net/sk.

14. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

15. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

16. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

17. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

18. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

19. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

20. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

21. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

ČLÁNOK VIII – OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje E-shop, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

2. Ak Spotrebiteľ odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

3. Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
a) identifikačných údajoch Predávajúceho,
b) účele spracúvania osobných údajov,
c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
d) ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
 • Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
 • Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,
 • Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

4. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

5. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

6. Oznámenie na Úrade pre ochranu osobných údajov bola vykonaná dňa 01.09.2017

ČLÁNOK IX – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

ČLÁNOK X – SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Neodeliteľnou súčasťou týchto VOP je Príloha č. 1, ktorou je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a Príloha č. 2, ktorou je poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

3. Spotrebiteľ súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.

5. Predávajúci a Spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú a poštovú formu komunikácie, najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

7. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

8. Znenie týchto VOP môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto dojednaním nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

9. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

10. Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa pre vrátenie Tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy a adresa pre zasielanie reklamácií Tovaru: Leder & Schuh SK, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
E-mail: [email protected]
Telefonický kontakt +421 220 912 401

11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2017.

PRÍLOHA Č. 2 VOP – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,
b) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,
d) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:
a) v prípade e-mailu na adrese [email protected]
b) v prípade listu na adrese sídla Predávajúceho, t. j. na adrese Leder & Schuh AG, z.H. eShop HUMANIC, Lastenstraße 11, A-8020 Graz
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť; podľa toho, čo nastane skôr.

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [email protected]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

4. Tovar možno vrátiť Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Leder & Schuh AG, z.H. eShop HUMANIC, Lastenstraße 11, A-8020 Graz. Balík môžete poslať výhradne cez kuriérsku spoločnosť (odporúčame DPD). Zásielky nie je možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty. Náklady na kuriéra preberá zákazník. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

5. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

6. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Spoločnosť Leder & Schuh SK spol. s r.o., IČO: 35 832 932, so sídlom Einsteinova 18, Bratislava PSČ 851 01 (ďalej len „Leder & Schuh“) prevádzkuje na webovej adrese http://www.humanic.net/sk internetový portál, na ktorom majú zákazníci možnosť získať prehľad o ponuke výrobkov spoločnosti Leder & Schuh a nezáväzne si rezervovať výrobky ponúkané spoločnosťou Leder & Schuh za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“). Pre rezerváciu zákazníkov vykonanú na vyššie uvedenom internetovom portáli platia výlučne tieto VOP. Zákazník vykonávaním v súlade s článkom 2 VOP na tomto internetovom portáli akceptuje znenie VOP.

1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI LEDER & SCHUH

(1) Obchodné meno: Leder & Schuh SK spol. s r.o

(2) Identifikačné číslo: 35 832 932

(3) Sídlo: Brno, Einsteinova 18, Bratislava PSČ 851 01

(4) Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 26207/B

(5) Kontaktné údaje:
- adresa pre doručovanie: Leder & Schuh SK spol. s r.o., Einsteinova 18, Bratislava PSČ 851 01
- telefónne číslo: +421 220 912 401
- adresa pre doručovanie elektronickej pošty: [email protected]

2. CLICK and COLLECT

(1.) S Click&Collect ponúkame našim zákazníkom možnosť zakúpiť si vybraný tovar v internetovom obchode a vyzdvihnúť si ho v niektorej z našich predajní alebo odbernom boxe. Ak si tovar nevyzdvihnete do 5 dní od prijatia emailu s výzvou na vyzdvihnutie, objednávka bude zrušená a tovar vrátený. Zákazník bude o tom informovaný prostredníctvom storno emailu a prípadná už zaplatená kúpna cena mu bude vrátená. Partnerské položky sú vylúčené z Click&Collect.

(2.) Tovar je možné pri prevzatí vyskúšať a v prípade potreby ihneď vrátiť na predajni. Ak dôjde k vráteniu priamo v predajni, tovar bude vrátený a zákazník dostane potvrdenie o vrátení zaslané e-mailom. Platba za tovar bude vrátená spôsobom akým bola uhradená. Vrátenie hotovosti priamo v predajni nie je možné.

(3.) Aby mohol zákazník využiť túto službu, musí kliknúť na tlačidlo „Click&Collect“ na stránke detailu tovaru priamo pri tovare a po výbere destinácie môže vidieť, v ktorej predajni/zbernom boxe si môže objednaný tovar vyzdvihnúť hore. Po dokončení procesu platby dostane zákazník potvrdenie objednávky e-mailom a na želanie aj SMS na svoj mobilný telefón (akonáhle je táto služba ponúknutá). Keď je tovar pripravený na vyzdvihnutie, zákazník dostane email s vyzdvihnutím. Pre prevzatie objednaného tovaru na predajni alebo pri odbernom boxe musí zákazník pri odbernom boxe predložiť email s výzvou na vyzdvihnutie alebo zadať kód uvedený v emaile.


3. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto VOP sa riadia slovenským právom.

PODMIENKY ZÁKAZNÍCKEHO KLUBU HUMANIC

​​​​​​​​​​​​​​(„podmienky“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA;

1.1. Zákaznícky klub HUMANIC („klub HUMANIC“) je program výhod pre zákazníkov spoločnosti Leder & Schuh AG, založenej a existujúcej podľa práva Rakúskej republiky, so sídlom Lastenstraße 11-13, 8020 Graz, registračné číslo: 36782, DIČ: ATU2860950 registra vedenom v Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, vložka 36782t („L&S“), ktorý spoločnosť L&S prevádzkuje pre predajnú sieť HUMANIC. Ide o bezplatnú službu. Klub HUMANIC je k dispozícii vo všetkých kamenných predajniach HUMANIC v Slovenskej republike a tiež na webovej stránke spoločnosti L&S humanic.net/sk („webové stránky“).

11.2. Svojím prihlásením do klubu HUMANIC zákazník („člen“) potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami a s vyhlásením o ochrane osobných údajov. .

1 1.3. Aktuálne výhody klubu HUMANIC sú zverejnené na webových stránkach v sekcii Zákaznický klub.

1.4. Jednou z výhod klubu HUMANIC je zasielanie individuálnych ponúk členovi klubu HUMANIC (poštou alebo e-mailom alebo mobilným telefónom na poslednú známu adresu bydliska/poslednú známu e-mailovú adresu/posledné známe číslo mobilného telefónu člena klubu HUMANIC). Spoločnosť L&S analyzuje správanie člena klubu HUMANIC, aby mu mohla posielať individuálnu ponuku produktov spoločnosti L&S na mieru; za účelom prispôsobenia a optimalizácie služieb a ponuky produktov individuálnym potrebám člena klubu HUMANIC sú využívané, resp. analyzované, nasledujúce údaje príslušného člena klubu HUMANIC: údaje o jeho transakciách, jeho správaní na webovej stránke, kmeňové údaje o členovi klubu HUMANIC a jeho využívanie služieb klubu HUMANIC.

1.5. Zákazník berie na vedomie, že je povinný spoločnosti L&S oznámiť, pokiaľ sa zmenia jeho údaje o bydlisku, jeho e-mailová adresa alebo jeho telefónne číslo, ktoré uviedol vo formulári pri prihlásení do klubu HUMANIC. Pre prípad, že člen zmenu údajov nenahlási, nevzniká mu v žiadnom prípade nárok na akúkoľvek náhradu zľavových poukážok ani ďalších výhod klubu HUMANIC, ktoré mu nemohli byť doručené.

1.6. Všetky zľavové poukážky a ďalšie výhody, ktoré klub HUMANIC ponúka a ktoré člen klubu HUMANIC obdrží elektronickou alebo poštovou cestou, sú určené osobne členovi klubu HUMANIC, ktorý ich ako jediný môže uplatniť. Náhrada v inej forme, najmä vyplatenie hodnoty zľavových poukážok v hotovosti, je vylúčená.

1.7. Zľavové poukážky klubu HUMANIC je možné uplatniť iba po doložení platného členstva v klube HUMANIC. Nárok na uplatnenie zľavových poukážok tak vzniká iba pri súčasnom predložení zákazníckej karty pri pokladni v kamennej predajni, či pri platení v e-shope. Fyzickú zákaznícku kartu klubu HUMANIC obdrží člen pri prihlásení do klubu HUMANIC priamo v kamennej predajni HUMANIC; virtuálna zákaznícka karta klubu HUMANIC je dostupná pri prihlásení do klubu HUMANIC v užívateľskom účte na webových stránkach. Ak člen výslovne nesúhlasí so zasielaním newsletterov, alebo sa člen z klubových newsletterov odhlási, už nebude dostávať najrôznejšie zľavové kupóny elektronickou cestou; členovi súčasne nevzniká nárok na zasielanie vyššie menovaných výhod poštou. Zákazník sa však môže kedykoľvek informovať o aktuálnych výhodách klubu HUMANIC priamo v príslušnej kamennej predajni HUMANIC alebo na webových stránkach.

2. ČLENSTVO V KLUBE HUMANIC

2.1. Členom klubu HUMANIC sa môže stať akákoľvek fyzická osoba; spoločnosť L&S však vyhlasuje, že u zákazníkov mladších ako 15 rokov nebude ich osobné údaje využívať na marketingové účely bez súhlasu ich zákonného zástupcu. Zákazník sa môže stať členom klubu HUMANIC v jednej z kamenných predajní HUMANIC v Slovenskej republike alebo vyplnením prihlasovacieho formulára online na webových stránkach. Už pri prihlásení zákazník obdrží zákaznícku kartu, ktorá ho oprávňuje k okamžitému využívaniu zľavových poukážok a ďalších výhod klubu HUMANIC (pri prihlásení online na webových stránkach môže následne člen požiadať na ktorejkoľvek kamennej predajni HUMANIC o vystavenie fyzickej zákazníckej karty k už existujúcemu číslu virtuálnej zákazníckej karty) . Viacnásobná registrácia nie je možná.

2.2. Podpísaním formulára, príp. odoslaním prihlásenia, žiadateľ potvrdzuje svoj súhlas so zverejneným znením týchto podmienok. Predpokladom pre schválenie žiadosti je kompletne a pravdivo vyplnený prihlasovací formulár. V žiadnom prípade automaticky nevzniká nárok na schválenie žiadosti spoločnosťou L&S. Člen klubu HUMANIC osobne zodpovedá za správne používanie svojho zákazníckeho účtu v súlade so znením týchto podmienok a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. POUŽÍVÁNIE ZÁKAZNICKEJ KARTY

3.1 Karta klubu HUMANIC je zákaznícka karta spoločnosti L&S, ktorú nemožno previesť na tretiu osobu a ktorej neprislúcha funkcia platenia ani funkcia kreditnej/debetnej karty. Ak člen klubu HUMANIC aj napriek týmto ustanoveniam postúpi svoju zákaznícku kartu tretej osobe, osobne zodpovedá za následky z toho vyplývajúce; člen klubu HUMANIC tým tejto tretej osobe prepožičiava najmä aj oprávnenie nazerať do údajov člena a meniť ich a tiež si nárokovať výhody klubu HUMANIC; spoločnosť L&S nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá v tejto súvislosti členovi vznikne.

3.2 Kartu klubu HUMANIC je možné použiť vo všetkých kamenných predajniach HUMANIC v Slovenskej republike a na webovej stránke spoločnosti L&S.

3.3 Za každé 1€ nákupu, v kamennej predajni HUMANIC v Slovenskej republike a na webovej stránke spoločnosti L&S, zákazník (člen klubu HUMANIC) získa 1 bod. Pre získanie bodov je zákazník povinný pred vykonaním platby alebo ukončením nákupu predložiť svoju zákaznícku kartu alebo zadať číslo svojej zákazníckej karty. Číslo zákazníckej karty sa obvykle elektronicky zaznamenáva. Po vystavení pokladničného dokladu alebo dokončení nákupu už nie je možné zadať číslo zákazníckej karty a nie je teda už možné získať body za nákup ani uplatniť príslušné zľavové poukážky.

3.4 Body sú zákazníkovi vedené na jeho zákazníckom účte, kde tiež môžu byť zobrazené; k svojmu účtu môže zákazník pristupovať po prihlásení pomocou e-mailovej adresy. Za určitý počet nazbieraných bodov bude mať člen klubu HUMANIC nárok na získanie zľavovej poukážky či ďalšie výhody – podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke spoločnosť L&S v sekcii Zákaznícky klub.Zákaznický klub.

3.5 Prípadné námietky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti stavu bodov na účte člen uplatní v článku 5.1 nižšie najneskôr do jedného mesiaca a je povinný priložiť príslušné pokladničné doklady alebo faktúry vystavené spoločnosťou L&S. Pokiaľ člen nie je schopný svoju reklamáciu u spoločnosti L&S vyriešiť a dostane od nej konečnú odpoveď s potvrdením tejto skutočnosti, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava, webová stránka: http://www.soi.sk.

3.6 V prípade odstúpenia zákazníka od kúpnej zmluvy, na produkt zakúpený v kamennej predajni HUMANIC alebo v e-shope (napr. z dôvodu výmeny tovaru a pod.), za ktorú boli zákazníkovi pripísané body, ako aj v prípade chyby v stave bodov, zneužitia alebo podvodu, si spoločnosť L&S vyhradzuje právo členovi odoprieť a zrušiť zodpovedajúci počet pripísaných bodov.

3.7 Stratenú alebo zničenú zákaznícku kartu klubu HUMANIC je možné spravidla bezplatne nahradiť. Všetky informácie, prípadne výhody a zľavové poukážky, ktoré boli do tohto okamihu nazhromaždené, zostávajú zachované a zákazník ich môže naďalej využívať. Pre prípad, že spoločnosť L&S bude musieť členovi opätovne nahradiť zákaznícku kartu klubu HUMANIC, vyhradzuje si spoločnosť L&S právo na výber príspevku za mimoriadne výdavky s tým súvisiace. Majiteľ karty je povinný hlásiť stratu spoločnosti L&S.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Detailné informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii aj na webových stránkach.

5. UKONČENIE ČLENSTVA

5.1. Členstvo v klube HUMANIC môže vypovedať ako člen, tak spoločnosť L&S, a to kedykoľvek bez udania dôvodu a s okamžitou platnosťou. Pokiaľ chce člen ukončiť svoje členstvo v klube HUMANIC, ponúkajú sa tieto možnosti:

 • odhlásenie na webových stránkach v sekcii Zákaznícky klub prostredníctvom tlačidla pre odhlásenie
 • odhlásenie e-mailom na [email protected] ;
 • odhlásenie telefonicky na tel.: +421 220 912 401

5.2. Spoločnosť L&S si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia vylúčiť určité osoby z členstva v klube HUMANIC. Okrem iného môže každé preukázané alebo oprávnene predpokladané zneužitie klubu HUMANIC a nedodržiavanie podmienok viesť k ukončeniu členstva.
5.3. Po ukončení členstva v klube HUMANIC už nie je možné využívať ponúkané výhody a služby klubu HUMANIC. Klubová zákaznícka karta a tiež služby klubu HUMANIC na predajniach HUMANIC aj online na webových stránkach budú zablokované. V prípade ukončenia členstva zároveň stratia bez náhrady platnosti aj všetky doposiaľ nazbierané body či získané zľavové poukážky a iné obdobné výhody..

6. OSTATNÉ USTANOVENIE

6.1. Platia výhradne tieto podmienky, iné pravidlá (okrem aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov), príp. obchodné podmienky zákazníka, spoločnosť L&S neuznáva, pokiaľ nie je medzi stranami (tj. členom klubu HUMANIC a spoločnosťou L&S dohodnuté inak).

6.2. Spoločnosť L&S nezodpovedá za prípadné systémové výpadky alebo technické poruchy fungovania klubu HUMANIC. Spoločnosť L&S taktiež nezodpovedá za ujmu, ktorá vznikne v súvislosti so zmenou alebo ukončením výhod klubu HUMANIC; z toho sú však vyňaté tie situácie, keď nemožno zo zákona zodpovednosť spoločnosti L&S vylúčiť.

7. ZMENA PODMIENOK

Spoločnosť L&S si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia (a bez predchádzajúceho upozornenia) ukončiť, zmeniť, obmedziť alebo prerušiť fungovanie klubu HUMANIC či výhod z neho plynúcich. Spoločnosť L&S je tiež oprávnená jednostranne zmeniť tieto podmienky; s upraveným znením týchto podmienok bude člen klubu HUMANIC oboznámený prostredníctvom kontaktného e-mailu, pričom nové podmienky sa považujú za odsúhlasené, pokiaľ člen klubu HUMANIC v lehote 14 dní nevyjadrí svoj nesúhlas, a to v textovej podobe (napr. emailom) na kontaktné údaje uvedené v článku 5.1 vyššie, alebo ak po uplynutí uvedenej lehoty člen použije zákaznícku kartu. V prípade úpravy súvisiacej so zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v prípade zmien v prospech člena bude príslušná zmena týchto podmienok účinná aj bez dodržania lehoty podľa predchádzajúcej vety.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Pokiaľ vzťah založený členstvom v klube HUMANIC obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.br />
8.2. Ak niektoré ustanovenia týchto podmienok sú alebo sa stanú právne neúčinnými, netýka sa to platnosti ostatných ustanovení.

Nechcete zmeškať žiadne aktuálne novinky? 
Prihláste sa na odber noviniek a získajte zľavu 10€ na Váš nákup!